بلاگ/سرمایه‌گذاری
شناسه خبر:760 تاریخ انتشار:1400/01/28 16:27
خطاهای رایج سرمایه‌گذاری
خطاهای رایج سرمایه‌گذاری

 

آگاهي از خطاهاي رايج سرمايه‌گذاران مبتدي، یکی از مهم‌ترین روش‌های موفقیت در سـرمايه‌گـذاري ‌است. تكرار خطاهاي رايج نشان مي‌دهد كه بزرگترين دشمن سرمايه‌گذاران، خـود آن‌ها هستند. برای رايج‌ترين خطاهاي سرمايه‌گذاران مبتدي می‌توان به موارد زیر اشاره کرد.

نداشتن برنامه مشخص براي سرمايه‌گذاري

سرمايه‌گذار بايد از ابتداي كار برنامه مشخصي براي سرمايه‌گذاري خود در نظـر بگيـرد تـا در آینده بتواند تصميم‌هاي خود را در قالـب همـين برنامـه شـكل دهـد. بـراي طراحـي برنامـه سرمايه‌گذاري توجه به چند عامل اصلي ازجمله افق زماني، ميزان ریسک‌پذیری، ميزان مبلغ قابل سرمايه‌گذاري و ميزان افزايش احتمالي سرمایه‌گذاری در آينـده توجه کرد.

سرمايه‌گذار بايد به‌دقت بداند که "چـه كـار مـي‌خواهـد انجام دهد" و "تـا چـه انـدازه تحمـل پـذيرش نوسان‌هاي بازار را دارد."

سرمایه‌گذاری در یک بازار به جاي سبدي از انواع بازارها

اگر سرمایه‌گذار تنها در یک بازار دارایی‌های خود را قرار دهد، ریسک بالایی را قبول کرده است! در واقع اگر بازار مورد نظر دچار نوسانات شدید و ریسک‌های مختلف شود، ضرر زیادی به دارایی سرمایه‌گذار وارد می‌کند. اگر سرمایه‌گذار با یادگیری انواع بازار و ابزارهای هرکدام آشنا شود می‌تواند دارایی‌های خود را بسته به شرایط و میزان ریسک‌پذیری، در بازارهای مختلف قرار دهد. در این حالت سرمایه‌گذار دیگر به یک بازار وابسته نیست و می‌تواند از چند بازار با روش‌های مختلف کسب سود کند. درواقع در مقابل نوسانات بازار می‌توان این‌گونه محفوظ ماند.

از سوي ديگر، بايد به خاطر داشت كه تنوع بیش‌از اندازه هم ممكـن اسـت باعـث پرداخـت كارمزد بیش‌از حد شود. درهرحال، بهترين شيوه ممكن، حفظ تعادل در كار سرمايه‌گـذاري است و شايد بهترين ابزار، کمک گرفتن از يك شخص آگاه يا يك مشاور خبره باشد. 

سرمايه‌گذاري را نبايد مانند يك بازي بردوباخت به آن نگاه كرد! سرمایه‌گذاری پذيرش ريسك معقول با هدف تأمين مالي يك بنگاه اقتصادي معين است. بنگاهي كه به نظر سرمایه‌گذار اين توانايي را دارد كه در بلندمدت به رشد مثبتي دست يابـد. بـراي رسـيدن بـه اين هدف، بهتر است به سراغ تحليل ویژگی‌های بنيادي بازارها، شناخت ابزار آن‌ها و ویژگی‌های خاص هرکدام برویم و تنها بررسي تغييرات روزانه قيمت معاملات بازارهای مالی نتیجه‌ای به همراه ندارد. معامله‌گری تنهـا براسـاس هجـوم بازار يا علاقه شخصي شما نسبت به آن معامله، بهترين راه براي دور ريختن پولتان است!

خريد در بالاترين قيمت / گران خريدن 

نخستين اصل سرمايه‌گذاري خريد در پايين‌ترين قيمت و فـروش در بـالاترين قيمـت ممكـن است. پس چرا بعضي افراد به عكس عمل مي‌كنند؟ دليل اصلي اين است كه افراد به عملكـرد گذشته معاملات نگاه مي‌كنند. بسياري از افراد بر روی بخشی از دارايي‌ها كه طي يـك يـا دو سال گذشته عملكرد خوبي داشته‌اند سرمايه‌گذاري مي‌كنند. و  با فرض اینکه "چون عملكرد دارايي موردنظر در گذشته خوب بوده در آينده نيز خوب خواهد بـود" وارد سرمایه‌گذاری در آن دارایی می‌شوند. ايـن فرض كاملاً اشتباه است. گران خريدن و ارزان فروختن شيوه افرادي است كه برنامه مشخصي در ذهن ندارند. و فقط به تحركات بازار واكنش نشان مي‌دهند. سـرمايه‌گـذاري ايـن افـراد بـه جاي این‌که طبق یک استراتژی خاصی باشد، تاكتيكي است، به عبارتی خود را درگیر نوسانات کوتاه‌مدت می‌کنند.

عده‌ای دیگر که هميشه در معـرض خطـر گـران خريـدن هـستند تنها مـوج خريداران بازار را دنبال مي‌كنند. برخي از انواع دارایی‌های موجود در بازار در يـك دوره كوتـاه مورد توجه بازار واقع می‌شوند و بسياري از سرمايه‌گذاران مبتدي را در اوج قيمت به سوي خود مي‌كشند.

هميشه سعي كنيد به عملكرد آينده سرمايه‌گذاري موردنظر خود توجه کنید و اطمینان لازم را به دست آورید.

فروش در پایین‌ترین قيمت / ارزان فروختن

بسياري از سرمايه‌گذاران تا زمانی که ضرر آن‌ها جبران نشود، حاضر به اتمام معامله خود نيـستند! غـرور اين افراد اجازه نمي‌دهد كه قبول كنند اشـتباه كـرده‌انـد و  معامله‌ای را بـه قيمـت بـالايي انجام داده‌اند. در مقابل، افراد باهوش واقعيت را مي‌پذيرند و به سرعت جلوي ضرر بيشتر را مي‌گيرند.

بـه يـاد داشـته باشـيد كـه همـه سـرمايه‌گـذاري‌هـا بـه ارزش‌افزوده نمـي‌رسـند و حتـي سرمايه‌گذاران حرفه‌اي هميشه در كار خود موفق نيستند. بهترين كار اين اسـت كـه هـرچه زودتر جلوي ضرر بيشتر گرفته شود و منابع موردنظر در سرمايه‌گذاري ديگري به جريان گذاشته شود. 

زير و رو کردن سرمایه‌گذاری‌های انجام‌شده 

هر چه كمتر سرمايه‌گذاري‌هاي انجام‌شده خود را جابه‌جا كنيد، درنهایت سود بيـشتري نصيبتان مي‌شود. مطالعه انجام‌شده توسط دو تن از استادان دانشگاه كاليفرنيا بر روي بـيش از 64هزار نفر از سرمايه‌گذاران يك مؤسسه بزرگ كارگزاري طي سال‌های 1991 تـا 1996 نشان مي‌دهد كه اين افراد بدون در نظر گرفتن هزينـه معـاملات، 7/17‌درصـد سـود سـالانه حاصل از سرمايه‌گذاري داشته‌اند كه اين رقم به خودي خود 6/0‌درصد بالاتر از ميانگين بازار سهام بـوده است. امـا هنگامی‌که هزينـه معـاملات آن‌ها محاسـبه می‌شود، سـود حاصـل از سرمايه‌گذاري آن‌ها به رقم 3/15‌درصد در سال يا 8/1‌درصد پايين‌تر از ميـانگين بـازار نـزول مي‌كند. براي سرمايه‌گذاران مبتدي خريد و نگه‌داري سهم بهتر از خریدوفروش مكـرر آن است. 

كافي دانستن اخبار رسانه‌ها برای سرمایه‌گذاری

يكي ديگر از خطاهاي رايج سرمايه‌گذاران مبتدي اين است كه به مطالعـه و گـوش كـردن بـه اخبار رسانه‌هاي همگـاني اكتفـا مـي‌كننـد. و هـيچ ارتبـاط حرفـه‌اي بـا مـشاوران خبره سرمايه‌گذاري ندارند. حتي زماني كه فكر مي‌كنيد به خبر دست اولي دست پيـدا كـرده‌ايـد و می‌توانید با استفاده از آن پرتفوی خود را رونق دهيد. به ياد داشته باشيد كه هميشه با عده‌ای سرمايه‌گذار حرفه‌اي طرف هستيد كه هرکدام چندين نفر تحليلگر خبره را به استخدام خود درآورده‌اند. سرمايه‌گـذاران حرفـه‌اي اطلاعـات خـود را از چنـدين منبـع مـستقل گـردآوري مي‌كنند. و قبل از تصميم‌گيري راجع به سرمايه‌گذاري موردنظر خود اطلاعات موجـود را با ‌دقت تجزیه‌وتحلیل مي‌كنند. 

اگر فكر مي‌كنيد اطلاعاتي كه به دست شما می‌رسد كاملاً دست‌اول است و شخص ديگـري از آن خبر ندارد به‌شدت اشتباه مي‌كنيد. فراموش نكنيد خبري كه به گوش شما رسيده ممكن است به گوش ديگران هم رسيده باشد. پس همين اطلاعات ممكن است تا ايـن لحظـه تـأثير خود را بر روي قيمت‌ها گذاشته باشد و یا به اصطلاح آن‌ها را پیش‌خور کرده باشند.

پرداخت بيش از اندازه هزينه و كارمزد 

سرمايه‌گذاران بايد پيش از گشايش حساب نزد كارگزار متوجه هزينه‌هايي كه بـه عهـده آن‌ها گذاشته مي‌شود باشند، هزينه‌هاي مانند مديريت پرتفو و كارمزد معاملات. به‌علاوه، ميـزان سود سرمايه‌گذاري بايد با توجه به‌تمامی اين هزينه‌ها برآورد شود.

انتظار نامعقول از سرمایه‌گذاری

هميشه در زمان وجود حباب قيمت‌ها در سطح بازار سرمايه‌گذاراني را مي‌بينيم كه صبر خـود را از دست مي‌دهند و ريسك بیش ‌از اندازه‌اي را متحمل مـي‌شـوند. داشـتن ديـد بلندمـدت نسبت به سرمايه‌گذاري انجام شده بسيار مهم است. سرمايه‌گذار  نبايد به عوامل بيروني اجـازه دهد تا تأثير نامطلوبي بر روي تصميم‌گيري او بگذارد و باعث شـود تا او در زمـان نامناسـب استراتژي خود را تغيير دهد. هميـشه مـي‌تـوان بـا مقايـسه عملكـرد پرتفـوي بـا رشد شاخص‌هاي پايه به انتظاري معقول دست يافت.

سهل‌انگاری و بی‌توجهی به سرمایه‌گذاری

افراد به‌طورمعمول به خاطر این‌که نمي‌دانند از كجا و چگونه سرمايه‌گذاري خـود را شـروع كنند، از آغاز كار طفره مي‌روند. يا به دليل زيـان سـرمايه‌گـذاري‌هـاي قبلـي يـا رشـد منفـي بازارهاي مالی، از سرمايه‌گذاري جديد سرباز مي‌زنند. سرمايه‌گذار بايد در هر‌وضعيتي به کار خود ادامه دهد و با توجه به شرايط بازار بر روي ابزارهاي مختلف سرمايه‌گذاري كند. و به طور منظم پرتفوی خود را بررسي و از مطابقت آن با برنامه مورد نظر خود مطمئن شود. 

ناآگاهي از قدرت واقعي تحمل ريسك

اولين نكته‌اي كه هرگز نبايد فراموش كرد اين است كه سرمايه‌گـذاري بـدون ريـسك وجود ندارد. با اندازه‌گيري تأثير احتمالي مبلغ مشخصي از زيان مالي (براي مثال 1.000.000 ريال) بر وضعيت كلي پرتفو و روح و روان شخص مي‌توان ميـزان اشـتياق او را بـه پـذيرش ريـسك تعيين كرد. به‌طورکلی، مي‌توان گفت افرادي كه براي اهداف بلندمدت برنامه‌ريزي مي‌كننـد و در انتظار درآمد بيشتري هستند، بايد انتظار ريسك بيـشتري را داشته باشـند. بـراي ارزيابي ميزان ريسك‌پذيري خود لازم نيـست منتظـر كـاهش ناگهـاني يـا كوتـاه‌مـدت ارزش دارايي‌هايتان باشيد. همين امروز دست به كار شويد و سقف واقعـي تحمـل ريـسك خـود را مشخص كنيد.  

عدم درک سرمایه‌گذاری

طبق مقاله اینوستوپدیا یکی از مهم‌ترین خطاهای سرمایه‌گذاری، عدم درک مفهوم سرمایه‌گذاری است. وارن بافت، یکی از موفق‌ترین سرمایه‌گذاران جهان، نسبت به سرمایه‌گذاری در شغل‌هایی که آن‌ها را نمی‌فهمید و یادرکی از آن‌ها ندارید، هشدار می‌دهد. این بدان معنی است که اگر مدل‌های کسب‌وکار را نفهمید، نباید در آن شرکت‌ سهام خریداری کنید. بهترین راه برای جلوگیری از این کار، ایجاد سبد متنوع و یا استفاده از انواع اوراق یا صندوق‌های سرمایه‌گذاری است. بنابراین قبل از اینکه هر معامله‌ای را شروع کنید، ابتدا باید آن معامله را درک کنید.

تعصب بی‌اساس در یک معامله

در اکثر مواقع می‌بینیم که عاشق معامله‌ای شدیم و نسبت به دارایی معامله‌شده تعصب پیدا می‌کنیم. در واقع فراموش می‌کنیم که آن دارایی را به‌عنوان سرمایه‌گذاری معامله کرده‌ایم. همیشه به یاد داشته باشید که معاملات را برای کسب بازدهی بهتر انجام داده‌اید، نه تعصب بی‌جا! اگر هر یک از اصولی که باعث می‌شود شما بخواهید وارد معاملهشوید، تغییر کند، باید آماده خروج از معامله باشید.

در انتظار بهبود اوضاع بودن

"بیهوده در انتظار بهبود معاملات" هم یکی از خطاهای متداول سرمایه‌گذاری است. این بدان معناست که شما منتظر هستید تا زمانی که قیمت دارایی مورد نظر دوباره به مبلغ اصلی که شما پرداخته‌اید بازگردد. دانش مالی رفتاری این را خطای شناختی می‌نامند. با دقیق شدن در فرآیند متضرر شدن، به این نکته پی می‌بریم که سرمایه‌گذاران در واقع از دو طریق ضرر می‌کنند. اول اینکه آن‌ها از خروج از معامله اجتناب می‌کنند که ممکن است حتی اصل سرمایه خود را از دست دهند. دوم اینکه باید هزینه فرصت استفاده از پول در نظر گرفته شود.

در دانش مالی رفتاری این‌طور استنباط می‌شود که افراد در هنگام سود کردن ریسک گریز و به هنگام زیان ریسک پذیر می‌شوند.

جمع‌بندی

اشتباهات بخشی از فرآیند سرمایه‌گذاری است. دانستن اینکه کدام اقدام اشتباه است، چگونه آن‌را مرتکب می‌شوید و چگونه از آن‌ها جلوگیری می‌کنید به شما در موفقیت به‌عنوان یک سرمایه‌گذار کمک می‌کند. برای جلوگیری از ارتکاب اشتباهات ذکرشده، برنامه‌ای متفکرانه و منظم را تدوین کنید و به آن پایند باشید.

در پايان مطلب، باید خاطر نشان کرد كه با وجود هشدارهاي داده شده، بـه هیچ‌وجه جـاي نگرانـي وجود ندارد. و فقط با كمي تـلاش و جـديت مـي‌توانيـد از این‌ اشتباهات دوري كنيـد و سرمایه‌گذاری مطمئني داشته باشید.

مطالب پیشنهادی
نظرات